Om os / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Drigstrup og omegns lokalråd

§1
Foreningens navn er Drigstrup og omegns lokalråd. I daglig tale Drigstrup lokalråd.

§2
Foreningen er upolitisk og har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Drigstrup og omegn, og det miljø og den kultur der her er repræsenteret.
Foreningen kan varetage sager af fælles interesse såvel indenfor lokalrådets område som overfor offentlige myndigheder.
Foreningen kan være med til at støtte op om lokale arrangementer eller selv stå for disse.

§3
Drigstrup Sognegård er ét af de kulturelle samlingspunkter for området. Lokalrådet arbejder for at bevare og videreudvikle sognegården til gavn for områdets beboere og foreningsliv.
 
§4
Enhver person, husstand, forening og virksomhed i Drigstrup og omegn eller med tilknytning hertil, kan optages som medlem

§5
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der skelnes mellem følgende typer medlemskab:
 
Personligt medlemskab
Husstandsmedlemskab
Foreningsmedlemskab
Virksomhedsmedlemskab

§6
Generalforsamlingen afholdes lokalt hvert år i september måned. Indkaldelse sker ved lokal annoncering med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:
 
  • Valg af dirigent 
  • Formanden aflægger beretning
  • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august 
  • Valg af bestyrelse, revisorer og 2 suppleanter
  • Fastsættelse af kontingen
  • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden generalforsamling 
  • Eventuelt
§7
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. august. Ændringer vedtages ved flertalsbeslutning af de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 4 af bestyrelsen, eller 25% af medlemmerne ønsker det. Afholdelse skal finde sted senest 14 dage efter begæring herom. Dagsorden skal opgives.

§8
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig flertal og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§9
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, så vidt muligt valgt på tværs af områderne Drigstrup, Bregnør, Over Kærby og Lille Viby. Bestyrelsen kan indkalde repræsentanter for lokale foreninger til koordinering af aktiviteter, hvis foreningerne er interesserede.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter forretningsordenen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvert andet år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen nedsætter stående udvalg og arbejdsgrupper, der varetager foreningens løbende opgaver.
Det påhviler enhver, som lader sig vælge til bestyrelsen, at udføre et aktivt stykke arbejde heri.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen tager stilling til evt. medlemskab af landsdækkende foreninger.
Der vælges en repræsentant fra bestyrelsen til Kerteminde landsbyråd.
Bestyrelsen vælger af sin midte en kontaktperson, der har den løbende kontakt til kommunens forvaltninger.

§10
Tegningsregler: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro - konti hver for sig.

§11
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen forelægges en ny generalforsamling 14 dage efter, hvor beslutningen træffes med flertal af de fremmødte medlemmer. Eventuelle aktiver bruges til gavn for Drigstrup og omegn efter generalforsamlingens beslutning.
Foreningens aktiver og ejendele tilhører foreningen. Ingen medlemmer har ejendomsret over noget, der tilhører foreningen. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Vedtægter godkendt på ordinær generalforsamling den 24.09.2021
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk