Om os / Referater / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Referat fra ordinær generalforsamling i Drigstrup og omegns lokalråd, fredag, den 24. september 2021 kl. 18.00 i Drigstrup Sognegård.

14 deltagere var mødt frem til GF med spisning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Jette Nordborg

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt. God debat om beretningen og landsbyrådets virke.

3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at ændre i vedtægterne, således at det ikke længere er et krav, at de 4 lokalområder skal være ligeligt repræsenteret i lokalrådet. Vi foreslår desuden at nedsætte antallet af medlemmer i lokalrådet til 6. Se forslaget til ændring af vedtægterne nedenfor.
Forslaget blev vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg i år er Michael Finke (modtager ikke genvalg), Jørgen Carstensen (modtager genvalg), Lars Toft Rasmussen (modtager genvalg) samt 2 revisorer og 2 suppleanter.
Til bestyrelsen blev valgt Lene Kildemose Jensen, Jørgen Carstensen og Lars Toft Rasmussen.
Revisorer: Torben Andersen og Marianne Christiansen.
Suppleanter: René Wredstrøm og Michael Finke.

6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at der heller ikke i det kommende år opkræves kontingent, da vi pga. Covid19 ikke har haft væsentlige udgifter det seneste år.
Tiltrådt. Vi vil til næste generalforsamling foreslå at vedtægterne ændres, så kontingent ikke længere opkræves. I stedet for bør vi søge midler på anden vis – via arrangementer eller fundraising.


7. Eventuelt.

Vedtaget ændring af vedtægternes §9:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, så vidt muligt valgt på tværs af områderne Drigstrup, Bregnør, Over Kærby og Lille Viby. Bestyrelsen kan indkalde repræsentanter for lokale foreninger til koordinering af aktivite¬ter, hvis foreningerne er interesserede.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter forretningsorde¬nen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvert andet år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Referent: Jørgen
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk